Вконтакте Одноклассники Фейсбук Гугл+ Английский Испанский Итальянский Русский Украинский

Реклама

Кореляційні зв’язки між провідними електрокардіографічними детермінантами у здорових собак


Кореляційні зв’язки між провідними електрокардіографічними детермінантами у здорових собак

Руденко А. А., доктор ветеринарних наук, доцент

Електрокардіографія є цінним методом функціональної діагностики, який дозволяє оцінити такі функції серця, як автоматизм, провідність, збудливість та рефрактерність [1-7]. Відомо, що в здоровому організмі існує тісний зв'язок між різними функціональними та структурними детермінантами. Є повідомлення, що при деяких хворобах ці структурно-функціональні зв’язки руйнуються [8].
Нажаль, при аналізі сучасної наукової літератури не було знайдено жодного повідомлення щодо вивчення наявності кореляційних залежностей між функціональними показниками у клінічно здорових собак.
Виходячи з вищенаведеного, метою цього дослідження стало з’ясування електрокардіографічних кореляційних зв’язків між електрокардіографічними показниками у клінічно здорових собак.

Матеріал і методи

Робота виконувалась на базі терапевтичного манежу кафедри фізіології і внутрішніх хвороб тварин Луганського національного аграрного університету, приватної лікарні ветеринарної медицини ТОВ «Мауглі» (м. Луганськ), притулку для бездомних тварин ЗАТ «Ясиноватський машинобудівельний завод» (м. Ясинувате). Стандартному електрокардіографічному обстеженню було піддано 149 клінічно здорових собак. Усі розрахунки здійснювали на персональному комп’ютері за допомогою статистичної програми STATISTICA 7.0 (StatSoft, USA). Зв'язок між окремими електрокардіографічними показниками встановлювали за методом кореляції Пірсона.

Результати дослідження

При аналізі серцевого ритму у клінічно здорових собак було виявлено синусовий ритм у 145 (97,3 %) собак. Суправентрикулярний ритм був встановлений лише у 4 тварин (2,7 %). Найбільш часто у клінічно здорових собак зустрічається синусова респіраторна аритмія (51,0 %) та нормокардія (39,6 %); рідше реєструється синусова тахікардія (5,4 %) та міграція синусового водія ритму (2,7 %); зовсім рідко маніфестувалась синусова нереспіраторна аритмія (1,3 %).
Також було виявлено варіабельне положення електричної вісі серця (ЕВС) у здорових собак. Найбільш часто виявлялось нормальне положення електричної вісі серця (69,8 %). Однаково часто виявлялось відхилення її вправо та вліво (відповідно по 10,1 %). Досить рідко реєструвалось вертикальне (4,7 %), напіввертикальне (2,0 %), напівгоризонтальне (2,7 %) положення електричної вісі серця та знаходження її у німій зоні (0,7 %).

Кореляційні зв’язки  між електрокардіографічними детермінантами здорових собак

При визначені інтеркореляцій між електрокардіографічними показниками (таблиця 1) було встановлено наявність 38 достовірних функціональних зв’язків. Найбільш важливі зв’язки знайдені між зубцем P та інтервалами PQ, QRS, QT, RRср; між інтервалом PQ та інтервалами QT, RRmin, RRmax, RRср, частотою серцевих скорочень (ЧСС); між комплексом QRS та інтервалами QT, RRср; між інтервалом QT та інтервалами RRmin, RRmax, RRср, ЧСС.
Незначними, але, на нашу думку, цікавими виявились залежність комплексу QRS, інтервалів RRmin, RRmax, RRср та ЧСС від положення ЕВС. Це стосується і наявності кореляції між інтервалами RRmin, RRmax, RRср, ЧСС та вольтажем зубців електрокардіограми.
Отже, отримані результати свідчать про наявність кореляційних детермінант між електрокардіографічними показниками у здорових собак. Ці залежності характеризують макроорганізм як складну систему, що має значущі адаптаційні механізми. Не викликає жодного сумніву, що при важких порушеннях серцевого ритму (фібриляція передсердь або шлуночків, пароксизм суправентрикулярної та шлуночкової тахікардії, атріо¬вентрикулярна блокада) кількість кореляційних зв’язків буде зменшуватись. Вивчення змін кореляційних зв’язків між електрокардіографічними показниками за розвитку різних хвороб серця у собак є новим і перспективним для вивчення механізму їх розвитку, а також для удосконалення засобів патогенетичного лікування.

Висновки

  1. У клінічно здорових собак існують чисельні та тісні кореляційні зв’язки між електрокардіографічними показниками.
  2. Найбільш важливі зв’язки знайдені між зубцем P та інтервалами PQ, QRS, QT, RRср; інтервалом PQ та інтервалами QT, RRmin, RRmax, RRср та частотою серцевих скорочень (ЧСС); між комплексом QRS та інтервалами QT, RRср; інтервалом QT та інтервалами RRmin, RRmax, RRср, ЧСС. см. ДКМП.


^Наверх

Полезно знать